Monthly Archives

oktober 2019

Generelt

Verdens beste studietid

19. oktober 2019

Det er 10 år siden vi fullførte verdens råeste utdanning, en double degree Executive MBA! Det var virkelig verdt å ta turen til Paris for å feire! (In English further down)

Graden vi tok for 10 år siden var 120 studiepoeng over 1,5 år – i tillegg til full jobb. Normalt sett har folk mer enn nok med en mastermodul på 30 studiepoeng over ett år. En EMBA kan derfor sammenlignes med å ta 4 mastermoduler på 1,5 år – ved siden av jobb. En bachelorgrad på heltid er 180 studiepoeng. Jeg tror du skjønner budskapet mitt, det var et enormt krevende studie, og når jeg tenker tilbake er jeg skikkelig stolt over meg selv og alle de andre som gjennomførte!

Luftfoto av Paris
Paris er en fantastisk by, det er ingen tvil om det. Det var gøy å være tilbake.

En fryd

Det er en grunn til at alle må gjennom en intervjuprosess med Dean før du får innpass på disse studiene. For det var uten tvil hardt arbeid, og vi rakk aldri å fullføre en fagmodul før vi fikk pensum og oppgaver for neste samling – med nytt fagtema. Når jeg tenker tilbake på det nå så virker det hele ganske vilt, men da vi stod i det var det aldri snakk om annet enn å brette opp ermene og kjøre på. Jeg kan ikke huske at jeg gruet meg noen gang, verken til oppgaver eller samlinger. Tvert imot gledet jeg meg til hver samling, til å lære mer og til å jobbe sammen med fantastiske studiekamerater. Det var en fryd! Tidspresset glemmer man selvsagt ikke, men vi klarte alltid å levere oppgavene i tide – det var aldri noe annet alternativ.

Det var en fiiiin gjeng som var samlet i Paris (riktignok bare et knippe av hele klassen). En god blanding av nordmenn, italienere, tyskere og franskmenn.

Toppleder-fag

Sammen med over 100 andre, fra alle verdensdeler, stod vi sammen i tykt og tynt for å fullføre. Vi fløy verden rundt på samlinger, for å lære om emerging countries, om ulike kulturer, mikro- og makro økonomi, international finance, organizational psycology, marketing, IT, strategy og så videre. Underveis produserte vi ut knallgode oppgaver i alle fag en toppleder bør kunne noe om. ICP var et begrep vi raskt ble kjent med, International Consulting Project. Ulike grupper ble formet for å jobbe med selve «hovedoppgaven» under hele studiet. Det kom flere fantastiske ideer ut av disse prosjektene, og noen av dem resulterte i nye, bærekraftige selskap som stadig ekspanderer.

Yvonne med studievenner - i gradueringsklær.
Fra gradueringen i Paris – for 10 år siden!!! Sprøtt hvor fort tiden går… Litt dårlig bildekvalitet, beklager det.

Ekstremt krevende

Dette er også et penge-krevende studie. Den norske klassen fra BI var det siste kullet som fikk en dobbelgrad fra ESCP og Handelshøyskolen BI. Det er jeg utrolig glad for, for i dag måtte vi valgt å ta dette ved én av skolene – eventuelt en helt annen internasjonal skole. Studieavgiften på ESCP er i dag rundt 62.000 Euro (vel 660.000 kroner). I tillegg kommer kostnader forbundet med tiden du bruker på samlinger, reiser, pensum og annet. Et selskap som sender en ansatt på et slik studie må forvente kostnader på rundt 1 million kroner. Du er dermed i et svært eksklusivt selskap når du går inn i dette. Når du dedikerer deg for et slikt løp så gjør du det med hud og hår, og du sørger for at du kommer helskinnet ut av prosessen – med gradueringshatt og vitnemål i hånda. Du må i stor grad prioritere vekk alt annet i livet i denne perioden. Familien må forstå at dette kommer til å bli en krevende periode.

Internasjonalt

Gjennom en rekke samlinger på rundt en uke ble vi ekstremt godt sammensveiset, og kanskje spesielt på samlingene vi hadde i utlandet. Da spiste vi frokost, lunsj og middag sammen, vi dro på forelesninger sammen, drøftet faglige problemstillinger, fordelte arbeidsoppgaver og vi festet sammen. Ja, det gikk noen flasker på disse 1,5 årene, og vi har SÅ mange morsomme historier å se tilbake på. Fra eksempelvis fra Shanghai, Brüssel, Madrid, Austin, Torino og mange runder i Paris – og selvsagt Oslo hvor vi hadde flest samlinger.

Det finnes SÅ mange bilder fra tiden vi tok dette studiet, men jeg har ikke hatt tid til å grave frem mer enn disse bildene fra Facebook. Øverst ser vi Bjarte (f.v), Yvonne, Jørn og Cesar. Nederst: Justin som tok seg av arrangering av 10-års jubileet – sammen med vår egen Per Ingar som jeg burde hatt bilde av her.

Tilbake til ESCP

Andre helgen i oktober møttes vi i Paris til forelesning med en av professorene som gjorde inntrykk på oss alle, Philippe Gabilliet. Han underviste oss i organisasjonspsykologi, et superspennende fag. Det er nok enda mer relevant i dag enn det var den gang, på grunn av alle endringsprosesser som finner sted i både privat og offentlig sektor. Vi møtte også Ines Khedhir, en av våre franske nøkkelressurser under studiet, som nå er direktør for hele MBA-programmet ved ESCP. De har også fått ny campus, så det var gøy å se hvor de nå holder til.

Kristine (f.v), Yvonne og Marianne på shopping i Latinerkvarteret.
Kristine (f.v), Yvonne og Marianne på shopping i Latinerkvarteret.

Middag på Seinen

Det er vanskelig å samle en så stor gjeng selv til et 10-års jubileum, så personlig er jeg godt fornøyd med oppmøtet. Vi var et knippe nordmenn, franskmenn, italienere og tyskere. Etter seansen på ESCP, med fingermat, foredrag og champagne så dro vi på båttur på Seinen. Det var helt fantastisk, og anbefales på det sterkeste om du skal til Paris. Du spiser middag mens du ser rett ut på vannflaten, og flyter forbi fantastiske bygninger.

Eiffel-tårnet sett fra båttur på Seinen. Hver time får du se tårnet i blinkende lys i fem minutter. Veldig fint 😀

Lørdag ble det litt shopping, deilig lunsj ved Brasserie Lipp, og på kvelden hadde vi middag ved en altfor liten restaurant, lol. Vi var ikke ferdig å spise før langt på natt, men det spiller ingen rolle når man er i hyggelig selskap. Det ble en superfin tur, og Paris bød på sitt beste. Jeg er SÅ glad for at jeg dro!

The most amazing student time

It is 10 years since we completed the world’s most amazing education, a double degree Executive MBA! It was really worth the trip to Paris to celebrate!

The degree we took 10 years ago was 120 credits over 1.5 years – in addition to a full-time job. Normally, people have more than enough with a master’s module of 30 credits over one year. An EMBA can therefore be compared to taking 4 master modules in 1.5 years – next to work. A full-time bachelor’s degree is 180 credits. I think you understand my message, it was a tremendously demanding study, and when I think back I am really proud of myself and all the others who completed it!

A delight

There is a reason why everyone has to go through an interview with the Dean before you are accepted to the studies. You need to prepare for hard work, and thinking back – we were never able to complete a subject module until we were given the syllabus and assignments for the next module – with a new subject theme.

It seems pretty wild thinking about it, but at the time there was no looking back, we only focused on getting each assignment done and the whole group supported each other all the way. I don’t remember ever worrying, on the contrary, I was looking forward to each gathering, to learning more and to working with amazing study mates. It was a delight! You will not forget the time pressure, but we always managed to deliver the tasks on time – there was never any other alternative.

Leadership subjects

We were more than 100 executive students from all over the world, and we flew around the world on gatherings, to learn about emerging countries, about different cultures, micro and macro economics, international finance, organizational psychology, marketing, IT, strategy and so on. Along the way, we produced brilliant tasks in all subjects that a top leader should know about. The ICP was a concept we quickly became familiar with, the International Consulting Project. Various groups were formed to work on the “main task” throughout the study. Several wonderful ideas came out of these projects, and some of them resulted in new, sustainable companies that are constantly expanding.

Extremely demanding

The Norwegian class from BI was the last class to receive a double degree from ESCP and BI Norwegian Business School – so I am very happy about that. The tuition fee at ESCP is currently around 62,000 Euro (more than 660,000 NOK), so this is a cash-intensive study. In addition, there are costs associated with the time you spend on gatherings, travel, syllabus and more. A company that sends an employee to these kinds of programmes must expect costs of around 1 million NOK. You are thus in a very exclusive company when you enter into this. When you dedicate yourself to such a race you make sure you get out of the process in one piece – with the graduation hat and diploma in hand. You must largely prioritize everything else in life during this period. The family must understand that this is going to be a demanding period.

International

Through a program like this you get to know each other really well. We traveled together, had breakfast, lunch and dinner together, we went to lectures together, discussed academic issues, distributed assignments and we partied together. Yes, we consumed some bottles of wine and champagne during those 1.5 years, and we have SO many fun stories to look back on. From for example from Shanghai, Brussels, Madrid, Austin, Turin and many rounds in Paris – and of course Oslo where we had the most gatherings.

Back to ESCP

We met in Paris the second weekend in October, and started with a lecture with one of the professors who impressed us all 10 years ago – Philippe Gabilliet. He taught us about organizational psychology, a super exciting subject. It is probably even more relevant today because of all the change processes taking place in both the private and public sectors. We also met Ines Khedhir, one of our French key resources during the study, who is now director of the entire MBA program at ESCP. They have also got a new campus, so it was fun to see where they are now.

Dinner on the Seine

It is hard to gather such a large and busy crowd even for a 10-year anniversary, so personally I am very pleased with the attendance. We were a bunch of Norwegians, French, Italians and Germans. After the session at ESCP (with finger food, lectures and champagne) we went on a boat trip on the Seine. It was absolutely fantastic and highly recommended if you are in Paris. You have your dinner while looking straight at the water’s surface – floating past stunning buildings.

On saturday I went shopping in the Latin Quarter, had a delicious lunch at Brasserie Lipp, and in the evening we had dinner at tiny restaurant. The waitors struggled to serve the whole group, so we didn’t finish the meal until after midnight. That doesn’t matter when you’re in good company! It was a great trip and Paris was at its best. I’m SO glad I joined this amazing event!